درباره ما

اعضای هیات مدیره

آقای حاج علی لباف

 

سوابق فعالیت:

 • مدیر شرکت ریسندگی شکوه اصفهان
 • رییس و عضو هیات مدیره شرکت بهکوش سپاهان از سال 1374 تا کنون
 • رییس و عضو هیات مدیره شرکت تولید مواد پلیمری ارمغان از سال 1380 تا کنون
 • رییس و عضو هیات مدیره شرکت الیاف سازان بهکوش از سال 1384 تا کنون
مهندس مهدی لباف سوابق فعالیت:

 • مدیریت تولید شرکت شکوه اصفهان
 • مدیرعامل شرکت بهکوش سپاهان از سال 1368 تا کنون
 • مدیریت کارخانه الیاف سازان بهکوش از سال 1384 تاکنون
 • مدیریت کارخانه تولیدمواد پلیمری ارمغان از سال 1380 تا کنون
آقای اکبر لباف سوابق فعالیت:

 • مدیرعامل شرکت الیاف سازان بهکوش از سال 1384 تا کنون
 • مدیر بازرگانی داخلی شرکت بهکوش سپاهان از سال 1374 تا کنون
 • مدیر بازرگانی داخلی شرکت تولید مواد پلیمری ارمغان از سال 1380 تا کنون
 • مدیر بازرگانی داخلی شرکت الیاف سازان بهکوش از سال 1384 تا کنون
آقای اصغر لباف سوابق فعالیت:

 • مدیر بازرگانی خارجی و تدارکات شرکت الیاف سازان بهکوش از سال 1384 تا کنون
 • مدیر بازرگانی خارجی و تدارکات شرکت تولید مواد پلیمری ارمغان از سال 1380 تا کنون
 • مدیر بازرگانی خارجی و تدارکات شرکت بهکوش سپاهان از سال 1374 تا کنون
مهندس منصور لباف سوابق فعالیت:

 • مدیرعامل شرکت تولید مواد پلیمری ارمغان از سال 1376 تا کنون
 • مدیرتولید شرکت بهکوش سپاهان از سال 1374 تا کنون
 • مدیر فرآیند و توسعه شرکت الیاف سازان بهکوش از سال 1384 تاکنون
 • مدیر فرآیند و توسعه شرکت تولیدمواد پلیمری ارمغان از سال 1380 تاکنون